Reisevilkår

Her kan du lese den komplette versjonen av våre reisevilkår. Oppdatert 26.11.2020

Reisevilkår Værnes-Ekspressen

Tidtabell

Værnes-Ekspressens tidtabell kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de til enhver tids gjeldende tider. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitte rutetider gitt av reisebyrå, andre reisende, bussterminaler osv. Oppdaterte tider finnes til enhver tid på vår nettside. På samme måte må den reisende holde seg orientert dersom endring av holdeplasser forekommer. Den reisende er selv fullt ut ansvarlig til å vite, bussens kjøreretning og endeholdeplass.

Avreise

Den reisende er selv ansvarlig for å møte opp i god tid før bussavgang på alle holdeplasser. Ved avreise fra Værnes kan avgangene bli utsatt pga. sent ankomne fly, tekniske problemer og andre ting som ligger utenfor vår kontroll. Ved forsinkelse/venting i buss ut over 60 minutter reiser du gratis med oss. Det er den reisendes ansvar å være i bussen ved avgang. Avgang fra Værnes tilpasses flyenes ankomsttid. 

Forsinkelser i Terminal

Dersom reisende blir forsinket i ankomstterminalen på grunn av forhold som Politi og Tollkontroll, m.v. er dette forhold utenfor vår kontroll og ansvarsområde. Den reisende kan i gitte situasjoner varsle Toll/Politi om at han/hun skal til Trondheim med bussen, og kontrolløren kan varsle sjåføren om dette. Det påhviler da sjåføren alene med hensyn til øvrige passasjerer å avgjøre om det er ansvarlig å holde bussen tilbake noen minutter.
Det samme gjelder ved forsinkelser grunnet bortkommet og forsinket bagasje og andre forhold som gjør at passasjerer ikke når oppsatt avgang, osv.

Lokaltrafikk

Det er ikke tillatt med lokaltrafikk for Værnes-Ekspressen. Derfor er det ingen avstigning før Værnes fra Trondheim, og ingen påstigning etter avgang fra Værnes. Værnes-Ekspressen har ikke anledning til å endre trasé utover den av myndighetene godkjente rute.

Barn som reiser alene

Barn som reiser alene bør være i skolepliktig alder og kunne ta ansvar for seg selv. Sjåføren kan unntaksvis ta med mindre barn på Værnes-Ekspressen. Foresatte bør da være i, eller vente ved bussen til avgang. Foresatte må også være ved avleveringsstedet i god tid før bussankomst. Barnet skal ved påstigning medbringe skriv med avsenders og mottakers navn, adresse og telefonnummer. Det er foresattes fulle ansvar alene å sende barn alene med buss

Hittegods

Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss så langt det er mulig, men den enkelte må selv bære kostnadene ved frakt og annen handling av dette. Gjenglemte hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv. er ikke selskapets ansvar. Uavhentet hittegods blir levert politiet etter en periode etter fastlagte rutiner.

Bagasje

Håndbagasje i bagasjehylle, i bagasjerom, på passasjerens fang eller under setet befordres fritt. Reisegods inntil 20 kg. pr passasjer befordres fritt. For gods over 20 kg. beregnes barnebillett pr. enhet. Den reisende er fullt ut ansvarlig for alt medbrakt reisegods og bagasje under hele reisen. Bedriften er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje og reisegods som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises at tapet/skaden er påført forsettlig eller med grov uaktsomhet av betjeningen. Bortkommet gods og bagasje erstattes ikke. Selskapet er på samme måte ikke ansvarlig for bagasje satt inn i bussen ved holdeplasser eller terminaler uten oppsyn, eller bagasje satt inn av passasjerer som av en eller annen årsak ikke selv reiser med bussen.

Levende dyr

Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt m.v.). Sjåføren kan kreve at dyr blir satt av hvis de er til plage for medpassasjerer, f.eks. allergikere.
Førerhund for blind og polititjenestehund, sammen med politi i uniform prioriteres og befordres fritt.
Små hunder og plassert i kurv eller bur og som ikke opptar egen plass, tas med gratis. Forøvrig betales barnetakst.
Hund skal holdes i bånd og plasseres slik at reisende ikke sjeneres.

Sykler, ski ol.

Sykler medtas i den utstrekning det er plass på aktuell avgang. For disse beregnes barnetakst. Ski som kan medtas i bussens bagasjerom befordres fritt. Ski og staver skal være sammenbundet.

 

Barnevogner

Sammenleggbare barnevogner medbringes så langt plassen tillater. For bagvogner og annet som opptar egen seteplass beregnes barnetakst.

Reklamasjon

Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billettype og vekslepenger. Reklamasjon må skje på stedet, sjåføren kan ikke annullere billetten. Kjøpte billetter, eller ubenyttede returbilletter kan ikke refunderes, byttes, eller veksles inn.

Billetter og gyldighet

Enkeltbilletter er gyldige for èn (1) strekning den dato den er kjøpt.

Barn mellom 0 – 3 år tas med gratis i følge med en voksen. Barnebillett gjelder fra fylte 3 år til og med fylte 15 år. Fra fylte 16 år gjelder voksenbillett. Bussene har barnesete for barn som kan sitte oppreis i barnestol.

Værnes-Ekspressen har honnørbilletter for t/r reiser for passasjerer som har fylt 67 år, har gyldig honnørkort er blinde eller døvblinde. Honnør billett gjelder ikke for ledsager

For bagvogner og annet som opptar egen seteplass beregnes barnetakst. Førerhund for blinde samt politihunder befordres fritt.

Billettkontroll

I tillegg til Unibuss Ekspress eget personale gjennomfører innleide vektere jevnlige kontroller på bussene. Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne ovenfor vognbetjeningen eller kontrollør.

Rett til befordring gis ved kjøp av billett. Billett skal løses eller klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett skal betale tilleggstekst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noen tilfeller mindre enn kr 300,-. Kort som misbrukes eller forsøkt misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrollør mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 §33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. 

Valuta

Det betales med Norske kroner - NOK, eller bankkort på Værnes-Ekspressen. 

Plassgaranti og avvik

Værnes-Ekspressen har plassgaranti. Ekstrabusser blir satt opp ved behov. I slike, som andre tilfeller av avvik som ligger utenfor den normale trafikkavviklingen og omstendigheter, kan det påregnes forsinkelser. Det kan under noen omstendighet ikke bli kompensert eller refundert alternative transportmidler som drosjer, eller annen alternativ transport som ikke på forhånd er rekvirert selskapet.

Værnes-Ekspressen er en selvstendig transport tilbud, slik at det ved miste av pass, kansellering av fly og andre ting som gjør at passasjerer må reise tilbake med samme buss, må det løses billett på normal måte. Alle kostnader og avvik relatert til flyreiser/flyplass må tas opp med det enkelte flyselskap.

Personer med redusert bevegelighet

Personer med redusert bevegelighet, som krever spesiell oppmerksomhet og tilpasning til vedkommende behov, må ta kontakt med Unibuss Ekspress’ support-avdeling 2 virkedager i forkant av reisen for å være sikret plass og nødvendig bistand eller/ tilrettelegging.

Sikkerhetsbelter

Seter hvor sikkerhetsbelter er montert er passasjeren pålagt å bruke dette. Jfr. Vegtrafikklovens paragraf 23a, samt forskrift av 21/09 1979 nr. 7 "Bruk av verneutstyr under kjøring av motorvogn". Ved kontroll blir passasjeren bøtelagt dersom dette ikke etterfølges.

 

Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer aller andre rusmidler er forbudt.

Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåføren.

Klager og henvendelser

Skiftelige klager vedrørende Værnes-Ekspressen og andre henvendelser av juridisk art og innhold til selskapet må rettes på norsk eller engelsk språk. Tilsvar til klager vil foregå på norsk eller engelsk språk. For øvrig vises det til "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge" Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.